UGOVORI O POSREDOVANJU

UGOVOR O POSREDOVANJU

– za kupca nekretnine –

Zaključen između:

  1. Agencije za posredovanje u prometu nekretnina“NEKRETNINE ILIĆ iz Zrenjanina, Brigadira Ristića B-4 lok3, mat.br.52355303 , PIB 100657156,koju zastupa Maja Ilić, upisana u registru pod br.446, kao posrednika (u daljem tekstu: POSREDNIK) sa jedne strane i

2. ______________________________________________________ iz _________________________ ulica i broj _____________________________________ br.lk. _______________ izdata od ____________________ telefon _____________________

kao nalogodavca (u daljem tekstu: NALOGODAVAC) sa druge strane, pod sledećim uslovima:

Član 1.

Ovim ugovorom POSREDNIK se obavezuje da nađe i dovede u vezu NALOGODAVCA sa vlasnikom nekretnine koji bi sa njim pregovarao o zaključenju ugovora o kupoprodaji ili ugovora o zameni nekretnine.

Član 2.

Potpisom ovog ugovora NALOGODAVAC se obavezuje da će ukoliko se opredeli za kupovinu nekretnine koju je video, odnosno za čiju je prodaju saznao posredstvom agencije “NEKRETNINE  ILIĆ kupovinu-zamenu iste izvršiti isključivo uz posredovanje agencije “NEKRETNINE  ILIĆ.

Član 3.

Ugovorne strane su saglasne da POSREDNIK vodi Evidencioni list koji će sadržati naročito opis nekretnine za koje se posreduje, vlasnika nekretnine, adresu, dan i čas posredovanja, podatke o NALOGODACU i njegov potpis i dr.

Član 4.

Ugovorne strane su saglasne da NALOGODAVAC za uslugu posredovanja isplati POSREDNIKU proviziju i to u visini od 1,5% od ugovorene kupoprodajne cene nepokretnosti za koju je posredovao.

Naknada iz stava 1. ovog člana pripada POSREDNIKU i u slučaju da ugovor o kupoprodaji nekretnine za koju je posredovao zaključe i srodnici NALOGODAVCA (bračni drug, roditelji, deca, rođena braća i sestre,vanbračni drug,tazbina i sl.) ili lice sa kojim je u neposrednim poslovnim odnosima i to u visini od 1,5% od  kupoprodajne cene nekretnine.

Član 5.

POSREDNIK stiče pravo na naknadu u momentu zaključenja kupoprodajnog ugovora ili predugovora u vezi kupoprodaje nekretnine za  koju je posredovao u visini od 1,5% od kupoprodajne cene nekretnine ili minimalnu proviziju u visini od 300 eur (u dinarskoj protivvrednosti) za nekretnine koje su ispod 20.000eur.

Član 6.

Naknada, provizija se POSREDNIKU isplaćuje momentom isplate kapare, dela ili celokupne ugovorene kupoprodajne cene nekretnine za koju je posredovao.

Član 7.

Ugovorne strane su saglasne da NALOGODAVAC može zaključiti ugovor o posredovanju i sa drugim posred- nicima, ali će se smatrati da ga je POSREDNIK iz ovog ugovora prvi doveo u vezu za svaku nekretninu koja je u skladu sa članom 3. ovog ugovora evidentirana u Evidencionom listu.

Član 8.

Pre zaključenja ugovora POSREDNIK je dužan da proveri katastarsko stanje nepokretnosti za koju posreduje, odnosno dužan je da pribavi svu neophodnu dokumentaciju koja je potrebna za zaključenje  ugovora o kupoprodaji.

Član 9.

Ovaj ugovor je sačinjen u 2 (dva) istovetna primerka od kojih svakoj ugovornoj strani ide po jedan primerak.

Član 10.

U slučaju spora po ovom ugovoru utvrđuje se mesna nadležnost Osnovnog suda u Zrenjaninu.

Član 11.

Potpisom ovog ugovora, ugovorne strane potvrđuju istinitost podataka navedenih u ugovoru, da su isti pročitale i razumele te da isti u znak saglasnosti svojih slobodno izraženih volja i potpisuju.

U Zrenjaninu, dana ______________.godine                 

    POSREDNIK                                                                  NALOGODAVAC

UGOVOR O POSREDOVANJU

– za prodavca nekretnine –

Br. ugovora:_________________  

Zaključen dana ___________  godine u Zrenjaninu, između:

1.Agencija za nekretnine  „NEKRETNINE ILIĆ“, koju zastupa Maja Ilić , matični broj: 52355303, PIB: 100657156, upisana u Registar posrednika Ministarstva trgovine,turizma i telekomunikacija pod brojem 446 , kao POSREDNIKA  s jedne strane  i

2. _________________________________________________________________ (ime i prezime) iz _______________________________ ulica ______________________________________________ (jmbg) ____________________ (broj lične karte) _________________ (broj telefona) ________________________, kao NALOGODAVCA s druge strane

                                                                             Član 1.

Predmet  ovog  Ugovora je regulisanje međusobnih odnosa između POSREDNIKA i NALOGODAVCA , vezanih za  prodaju  sledeće nepokretnosti: –    STAN (br.     )    /    KUĆA    /    GARAŽA    /    PARKING MESTO    /    PLAC    /    POSLOVNI PROSTOR    /    GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE    /    INDUSTRIJSKI OBJEKAT koja se nalazi u ___________________ , ul. _____________________________, br. ___ , površine ____ m2,  sagrađene na katastarskoj parceli br. ________ , upisane u List nepokretnosti broj _____     _ , KO________________ , pod uslovima i na  način predviđen u ovom ugovoru po ceni od ___________________€ (predstavlja počenu cenu nekretnine koje je uz saglasnost NALOGODAVCA podložna promeni).NALOGODAVAC potpisivanjem odnosno prihvatanjem ovog ugovora angažuje POSREDNIKA da za njegove potrebe proda  opisane nepokretnosti  i da ih u tom cilju fotografiše i fotografije postavi na svoj sajt www.nekretnineilic.com kao i na ostale internet oglašivače.

                                                                              Član 2.

Nalogodavac izjavljuje da je upoznat za „Opštim uslovima poslovanja“ POSREDNIKA koji su objavljeni na internet stranici : www.nekretnineilic.com  i istaknuti u poslovnom prostoru POSREDNIKA.

Član 3.

POSREDNIK se  obavezuje:

1)  Da nastoji da nađe i dovede u vezu s nalogodavcem lice radi zaključivanja posla koji je predmet ugovora o posredovanju;

2)  Da da nalogodavcu objektivno mišljenje o ceni nepokretnosti ili iznosu zakupnine nepokretnosti u skladu sa njenim karakteristikama,prilikama na tržištu,kao i drugim relevantnim okolnostima;

3)  Da izvrši uvid u isprave kojima se dokazuje pravo svojine ili drugo stvarno pravo na nepokretnosti čiji promet je predmet posredovanja,i upozoriti nalogodavca naročito na:

– moguće rizike u vezi sa upisom predmetne nepokretnosti u registre nepokretnosti;

– upisana prava, odnosno terete na predmetnoj nepokretnosti;

– postojanje prava preče kupovine i ograničenja u pravnom prometu u skladu sa posebnim propisima;

4)   Da obavi potrebne radnje radi prezentacije nepokretnosti na tržištu,postaviti oglas u vezi sa prometom nepokretnosti na odgovarajući način i izvršiti sve druge radnje dogovorene ugovorom o posredovanju koje prelaze uobičajenu prezentaciju, a za šta ima pravo na posebne, unapred iskazane troškove;

5)    Da omogući pregled nepokretnosti;

6)    Da posreduje u pregovorima i nastojati da dođe do zaključenja ugovora;

7)  Da čuva podatke o ličnosti nalogodavca i po pisanom nalogu nalogodavca čuva kao poslovnu tajnu   podatke o nepokretnostima u vezi sa čijim prometom posreduje;

8)   Da obavesti nalogodavca o svim okolnostima od značaja za predmetni posao koje su mu poznate ili mu moraju biti poznate;

Član 4.

NALOGODAVAC  se obavezuje da će:

1)   Obavestiti posrednika o svim okolnostima koje su od značaja za obavljanje posredovanja;

2)   Dati posredniku na uvid orginalne isprave koje dokazuju njegovo pravo na nepokretnosti koja je predmet prometa, odnosno upozoriti posrednika na sve upisane i neupisane terete koji postoje na nepokretnosti;                                            

3)   Posredniku i licu zainteresovanom za zaključenje pravnog posla omogućiti razgledanje nepokretnosti, na dogovoreni način i u dogovoreno vreme;

4)   Obavestiti posrednika o svim bitnim podacima o nepokretnosti, što posebno uključuje tačne podatke o ceni, lokaciji, strukturi nepokretnosti i dr.

5)   Predati posredniku   overene kopije svih isprava kojima dokazuje pravo svojine na nepokretnosti koja je predmet posredovanja, prilikom zaključenja posredovanog pravnog posla- predugovora ili glavnog kupoprodajnog ugovora u vezi sa prometom ili zakupom nepokretnosti;

6)     Isplatiti posredniku ugovorenu posredničku naknadu,i ako je to posebno ugovoreno,nadoknaditi posredniku druge  troškove nastale tokom posredovanja;

7)  Obavestiti posrednika o svim promenama u vezi sa posredovanim poslom, a posebno o promenama u vezi sa pravima na nepokretnosti, rokovima i cenom, a sve u roku od tri dana od dana nastale promene.

Ako nalogodavac da nalog za posredovanje ili zaključi ugovor o posredovanju protivno načelu savesnosti i poštenja, dužan je da nadoknadi troškove nastale tokom posredovanja, koji ne mogu biti veći od ugovorene posredničke naknade za posredovani posao.        

Član 5.

POSREDNIK ima pravo na naknadu, posredničku proviziju za izvršeno posredovanje u prodaji predmetne nepokretnosti.

NALOGODAVAC se obavezuje da POSREDNIKU plati proviziju u visini 1,5% od cene prodate  nekretnine kao naknadu posrednika za obavljene usluge posredovanja  ili minimalnu proviziju u visini od 300 eur (u dinarskoj protivvrednosti) za nekretnine koje su ispod 20.000eur.

Pravo na proviziju se stiče u trenutku kada se zaključi predugovor ili ugovor ukoliko mu ne prethodi predugovor u kome je POSREDNIK posredovao.

Ukoliko bi predugovor ili ugovor koji je zaključen bio raskinut u slučaju neopravdanog odustanka NALOGODAVCA osim u slučaju više sile predviđene zakonom, ili ukoliko su predugovor ili ugovor zaključeni pod raskidnim uslovima POSREDNIK ima pravo da zadrži celokupan iznos provizije kao naknadu POSREDNIKA za obavljene usluge posredovanja.

POSREDNIKU takođe pripada pravo naknade troškova, koji ne spadaju u redovne troškove posredovanja, kao pravo na naknadu štete koju mu NALOGODAVAC pričini svojim delovanjem, ali da o preduzimanju radnji koje stvaraju dodatne troškove POSREDNIK mora obavestiti NALOGODAVCA .

Član 6.

NALOGODAVAC se obavezuje da posredničku proviziju iz člana 4. ovog ugovora nadoknadi POSREDNIKU i u sledećim slučajevima:

  • ukoliko zaključi predugovor ili ugovor o prodaji  sa kupcem s kojim ga je na bilo koji način u vezu doveo POSREDNIK,
  • ukoliko omogući članovima svoje porodice, bilo kom trećem fizičkom ili pravnom licu da na osnovu podataka koje je NALOGODAVAC dobio od POSREDNIKA zaključi predugovor ili ugovor o prodaji sa licem  sa kojim ga je na bilo koji način u vezu doveo POSREDNIK

Član 7.

Ovaj ugovor zaključuje se na neodređeni vremenski period.

Član 8.

Ugovarači su saglasni da u realizaciji ovog ugovora postupaju i međusobno sarađuju u dobroj veri i uz puno uvažavanje, pa se obavezuju da će pokušati da sve eventualne sporove koji nastanu u toku realizacije reše mirnim putem.

Član 9.

U slučaju spora nadležan je Osnovni sud u Zrenjaninu.

 Član 10.

Ovaj Ugovor sačinjen je u dva (2) istovetna primerka od kojih obe ugovorne strane zadržavaju po jedan.

 

U Zrenjaninu, dana ______________. godine                 

    POSREDNIK                                                                  NALOGODAVAC