OPŠTI USLOVI POSLOVANJA

Opštim uslovima poslovanja Agencije za promet nekretnina „Nekretnine Ilić“, u skladu sa članom 28.Zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti, uređuje se poslovni odnos između Posrednika u prometu i zakupu nepokretnosti i Nalogodavca (fizičkog ili pravnog lica).Zaključenjem Ugovora o posredovanju, Nalogodavac potvrđuje da prihvata, odnosno da je upoznat i saglasan sa odredbama Opštih uslova poslovanja posrednika u prometu nepokretnosti.

Posredovanje se vrši na osnovu Ugovora o posredovanju u prometu, odnosno zakupu nepokretnosti, koji zaključuju Nalogodavac i Posrednik.

Nalogodavac može imati zaključene Ugovore o posredovanju sa više Posrednika istovremeno (osim u slučaju ekskluzivnog posredovanja).

Kupac u svojstvu Nalogodavca je obavezan da posredničku naknadu isplati Posredniku koji mu je prvi omogućio razgledanje predmetne nepokretnosti, odnosno koji ga je prvi upoznao sa predmetnom nepokretnošću. U slučaju da je Nalogodavac (kupac) razgledao predmetnu nepokretnost (posredstvom drugog posrednika ili sam) pre nego što mu je Posrednik Agencija za nekretnine „NEKRETNINE ILIĆ“ istu pokazao, obavezan je da o tome upozna Posrednika, kako se ne bi ponovilo razgledanje,te kako bi se izbegli potencijalni sporovi između Nalogodavca i Posrednika i Posrednika međusobno, a u slučaju da to ne učini, smatraće se da je nepokretnost prvi put razgledao posredstvom Posrednika Agencije za nekretnine „NEKRETNINE  ILIĆ“.

Prodavac u svojstvu Nalogodavca je obavezan da posredničku naknadu isplati Posredniku koji ga je prvi doveo u vezu sa potencijalnim Kupcem.U slučaju da Posrednik dovede u vezu sa Nalogodavcem (prodavcem) lice koje je već razgledalo predmetnu nepokretnost, obavezan je da o tome upozna Posrednika, kako bi se izbegli potencijalni sporovi između Nalogodavca i Posrednika i posrednika međusobno, a u slučaju da to ne učini, smatraće se da je Nalogodavac sa potencijalnim kupcem, prvi put doveden u vezu posredstvom Agencije za nekretnine „NEKRETNINE  ILIĆ“.

Kupac u svojstvu Nalogodavca je obavezan da neposredno pre razgledanja nepokretnosti potpiše posredniku Potvrdu o gledanju nepokretnosti, u kojoj potvrđuje da je predmetnu nepokretnost prvi put razgledao posredstvom Posrednika.

U slučaju da Kupac odbije da potpiše Potvrdu iz prethodnog stava, Posrednik nije obavezan da mu predmetnu nepokretnost pokaže.U slučaju da je Posrednik pokazao predmetnu nepokretnost Kupcu i pored odbijanja da potpiše Potvrdu o gledanju, pa Kupac ili sa njim povezana lica (supružnik, bliski i dalji srodnik, deca, prijatel i druga lica povezana sa licem sa kojim je posrednik doveo u vezu Nalogodavca) zaključi Ugovor o prometu predmetne nepokretnosti, činjenica da je Kupca u vezu sa Prodavcem doveo Posrednik, on će se dokazivati drugim dokaznim sredstvima – svedocima, pisanom ili elektronskom dokumentacijom, sms porukama i sl.

Povezanim licima će se, pored navedenih srodnika, smatrati, i roditelj bračnog druga, njegova braća i sestre, kao i pravno lice koje je u vlasnišvu (suvlasništvu) potencijalnog kupca, ili njegovog srodnika navedenih u ovom stavu, kao i lica koja su sa njim prisustvovala prezentaciji nepokretnosti.

Obaveze i prava posrednika

 • Da zaključi Ugovor o posredovanju sa Nalogodavcem u pisanoj formi ili elektronskom obliku u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronska trgovina
 • Da nastoji da nađe dovede u vezu sa Nalogodavcem lice radi zaključenja pravnog posla
 • Da Nalogodavcu pruži objektivno mišljenje o ceni nepokretnosti u skladu sa njenim karakteristikama, prilikama na tržištu, kao i drugim relevantnim okolnostima
 • Da izvrši uvid u isprave kojima se dokazuje pravo svojine ili drugo stvarno pravo na nepokretnosti čiji je promet predmet posredovanja.Da Nalogodavcu naročito predoči moguće rizike u vezi sa upisom predmetne nepokretnosti u registre nepokretnosti; upisana prava odnosno terete na predmetnoj nepokretnosti, postojanja prava preče kupovine i ograničenje u pravnom prometu u skladu sa posebnim propisima
 • Da obavi potrebne radnje u cilju predstavljanja (prezentacije) nepokretnosti na tržištu, da postavi oglas u vezi sa prometom nepokretnosti na odgovarajući način i da izvrši sve druge radnje dogovorene Ugovorom o posredovanju koje prelaze uobičajenu prezentaciju, a za šta ima pravo na posebne, unapred iskazane troškove
 • Da omogući razgledanje nepokretnosti
 • Da čuva podatke o ličnosti Nalogodavca, a po pisanom nalogu Nalogodavca i da čuva kao poslovnu tajnu podatke o nepokretnosti, u vezi sa čijim prometom posreduje, ili u vezi sa tom nepokretnosti, ili o poslu koji posreduje
 • Da obavesti Nalogodavca o svim okolnostima značajnim za predmetni posao koje su mu poznate
 • Da posreduje u pregovorima i nastoji da dođe do zaključenja Kupoprodajnog ugovora
 • Da prisustvuje kod zaključenja pravnog posla (Predugovora i Kupoprodajnog ugovora)
 • Da prisustvuje primopredaji nepokretnosti
 • Da vodi evidenciju o posredovanju i o potposredovanju

Smatra se da je Posrednik omogućio Nalogodavcu vezu s drugim licem (fizičkim ili pravnim) o pregovaranju za zaključenje pravnog posla, ako je nalogodavacu  omogućeno stupanje u vezu sa drugim licem sa kojim je pregovarao za zaključenje pravnog posla, a posebno ako je:

             -Neposredno odveo, ili uputio Nalogodavca, ili treće lice na razgledanje predmetne nepokretnosti organizovao susret između nalogodavca i trećeg lica (ili njegovog predstavnika – punomoćnika, srodnika i sl.) radi pregovaranja za zaključenje pravnog posla

              -Nalogodavcu saopštio ime, broj telefona  ili e-adrese trećeg lica zainteresovanog za zaključenje pravnog posla, ili ako mu je saopštio tačnu lokaciju tražene nepokretnosti

Posrednik ima pravo da, uz saglasnost nalogodavca ( prodavca) fotografiše ili napravi video zapis nepokretnosti čiji promet je ugovoren Ugovorom o posredovanju.Sačinjene fotografije, odnosno video zapise Posrednik ne sme koristiti u druge svrhe, osim u svrhu prezentacije predmetne nepokretnosti potencijalnom Kupcu , odnosno oglašavanje iste postavljanjem na svoj sajt www.nekretnineilic.com ili putem oglasa na internetu.

Posrednik ima pravo da, u pisanoj odnosno elektronskoj formi, zaključi Ugovor o posredovanju, kojim će, u celini ili delimično, preneti svoja prava i obaveze iz Ugovora o posredovanju na drugog Posrednika, ako se Nalogodavac sa ovim izričito saglasio u Ugovoru o posrdovanju.Posrednik je dužan da kopiju Ugovora o posredovanju preda Nalogodavcu u roku od tri dana od dana zaključenja tog ugovora.

Posrednik ima pravo da za izvršene usluge ispostavi račun Nalogodavcu, u skladu sa zaključenim Ugovorom o posredovanju i ovim Opštim uslovima poslovanja.

Obaveze Nalogodavca

 • Da obavesti Posrednika o svim okolnostima koje su od značaja za obavljanje posredovanja
 • Da Posredniku da na uvid orginale isprava koje dokazuju njegovo pravo na nepokretnost, koje je predmet prometa, odnosno da upozori Posrednika na sve upisane i neupisane terete koji postoje na nepokretnosti
 • Da osigura Posredniku i licu zainteresovanom za zaključenje pravnog posla razgledanje nepokretnosti, na dogovoreni način i dogovoreno vreme
 • Da obavesti Posrednika o svim bitnim podacima o nepokretnosti, što posebno uključuje tačne podatke o ceni, lokaciji, strukturi i dr.
 • Da isplati Posredniku ugovorenu posredničku nakandu, u slučaju realizacije ugovoreg prometa.Ukoliko je posebno ugovoreno, da nadoknadi Posredniku i druge dodatne troškove nastale tokom posredovanja
 • Da obavesti Posrednika pisanim putem ili u elektronskoj formi o svim promenama u vezi sa posredovanim poslom, a posebno o promenama u vezi sa pravima na nepokretnosti, rokovima i cenom, a sve u roku od tri dana od nastale promene
 • Da odmah obavesti Posrednika da je lice koje je preko Posrednika gledalo nepokretnost (ili sa njim povezano lice) pokazalo interesovanje da bez Posrednika zaključi Kupoprodajni ugovor/Predugovor o kupoprodaji nepokretnosti, ili obavi neki drugi pravni posao koji je posledica rada Posrednika

Ekskluzivno posredovanje

Nalogodavac se može obavezati izričitim ugovaranjem klauzule o ekskluzivnom posredovanju, da u ugovorenom roku neće lično otuđiti nepokretnost koja je predmet Ugovora o posredovanju, niti će angažovati drugog posrednika za posredovanje u vezi njenog prometa.

Ako za vreme važenja klauzule o ekskluzivnom posredovanju Nalogodavac zaključi pravni posao u vezi sa predmetnom nepokretnosti, za koji je posredovao drugi Posrednik, ili lično, bez posredovanja bilo kog Posrednika, dužan je da Posredniku sa kojim je ugovorio ekskluzivno posredovanje na ime naknade štete plati iznos ugovorene posredničke naknade u celosti.

Posrednik je dužan da u Ugovoru o posredovanju posebno upozori Nalogodavca na značenje i pravne posledice klauzule o ekskluzivnom posredovanju.

Posrednik stiče pravo na posredničku naknadu u trenutku zaključenja Kupoprodajnog ugovora  za koji je posredovao, osim ako Posrednik i Nalogodavac nisu ugovorili da se pravo na posredničku naknadu stiče u momentu zaključenja Predugovora za koji je Posrednik posredovao.

Posrednik ne može da zahteva delimično plaćanje posredničke provizije unapred, odnosno pre zaključenja Predugovora, odnosno Kupoprodajnog ugovora, za koji je posredovao, u skladu sa prethodnim stavom.

Iznos posredničke naknade, odnosno način određivanja iznosa posredničke naknade, kao i visina troškova za dodatne usluge posrednika, utvrđeni su Cenovnikom posredničkih usluga koji je sastavni deo ovih Opštih uslova poslovanja.

Troškove pribavljanja potrebne dokumentacije kojom se dokazuje svojina na predmetnoj nepokretnosti (izvod iz Katastra i sl.) a koja je potrebna za promet predmetne nepokretnosti snosi Nalogodavc, ako nije drugačije ugovoreno u Ugovoru o posredovanju.

Posrednik može da ugovori pravo na naknadu dodatnih troškova nužnih za izvršenje naloga, bez obzira na uspeh posredovanja, i zatraži da mu se unapred plate sredstva za određene izdatke, ako je to izričito navedeno u Ugovoru o posredovanju.

Posrednik ima pravo na posredničku nakandu ako bračni, odnosno vanbračni drug, potomak, roditelj, kao i druga lica povezana sa licem sa kojim je posrednik doveo u vezu Nalogodavca, zaključi posredovani pravni posao.Povezanim licima će se, pored navedenih srodnika, smatrati, i roditelj bračnog druga, njegova braća i sestre, kao i pravno lice koje je u vlasnišvu (suvlasništvu) potencijalnog kupca, ili njegovog srodnika navedenih u ovom stavu, kao i lica koja su sa njim prisustvovala prezentaciji nepokretnosti.

Ako nakon prestanka važenja Ugovora o posredovanju na osnovu otkaza Nalogodavca, a u roku ne dužem od mesec dana od prestanka važenja ugovora, Nalogodavac zaključi pravni posao koji je neposredna posledica Posrednikovog posredovanja pre prestanka važenja Ugovora o posredovanju, dužan je da Posredniku plati ugovorenu posredničku nagradu u celini, osim ako Ugovorom o posredovanju nije drugačije ugovoreno.

Ako pod uslovom i roku iz prethodnog stava, Nalogodavac zaključi pravni posao koji je u značajnoj meri rezultat Posrednikovog posredovanja pre prestanka važenja Ugovora o posredovanju, dužan je da plati Posredniku srazmernu posredničku naknadu, osim ako Ugovorom o posredovanju nije drugačije ugovoreno.

Posrednik nije obavezan da vrati isplaćenu posredničku naknadu ( u slučaju raskida Kupoprodajnog ugovora ili Predugovora zbog odustajanja jedne od ugovornih strana isl.), osim ako Ugovorom o posredovanju nije drugačije ugovoreno.

Posrednik u obavljanju posredovanja, odnosno drugih radnji u vezi sa poslom koji je predmet posredovanja, mora postupati sa pažnjom dobrog privrednika.

Posrednik odgovara Nalogodavcu u sladu sa Zakono, za štetu koja je nastala usled neispunjenja ugovornih obaveza preuzetih Ugovorom o posredovanju i navedenim u ovim Opštim uslovima poslovanja od strane Posrednika.

Posrednik ne snosi odgovornost za izvršenje obaveza bilo koje od ugovornih strana u prometu, koje su međusobno preuzele u zaključenom Kupoprodajnom ugovoru ili Predugovoru.

Posrednik ne odgovara za kvalitet nepokretnosti koja je predmet prometa, niti za skrivene mane (osim u slučaju da mu je Prodavac u pisanoj formi saopštio da nepokretnost ima skrivenu manu, a on tu informaciju prikrio od Kupca).

Ugovorom o posredovanju se utvrđuje period na koji se Ugovor zaključuje.Ako nije drugačije ugovoreno, smatraće se da je Ugovor zaključen na godinu dana.

Ugovor o posredovanju prestaje da proizvodi pravna dejstva zaključenjem pravnog posla za koji je posredovano, protekom roka na koji je zaključen (ako u Ugovoru o posredovanju nije drugačije ugovoreno), ili otkazom nalogodavca koji se daje u pisanoj formi ili elektronskoj formi.

Otkaz Ugovora o posredovanju ne mora biti obrazložen, može biti dat u svako doba (osim kod ekskluzivnog posredovanja, gde se rok smatra bitnim elementom Ugovora) i ima pravno dejstvo od momenta dostavljanja istog drugoj strani.

Na odnose između Nalogodavca i Posrednika koji nisu regulisani Ugovorom o posredovanju, niti su uređeni ovim Opštim uslovima poslovanja, primenjivaće se neposredno odredbe Zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti, drugih propisa koji regulišu ovu oblast i Zakona o obligacionim odnosima.

Ovi Opšti uslovi poslovanja su sastavni deo Ugovora o posredovanju, istaknuti su na vidnom mestu u prostorijama posrednika i objavljeni na sajtu posrednika www.nekretnineilic.com .

Cenovnik posredničkih provizija za obavljeno posredovanje prilikom kupoprodaje, zamene i iznajmljivanja nekretnina :

Kupoprodaja  – provizija se naplaćuje u procentima od ukupnog iznosa dogovorene kupoprodajne cene i to 1,5% od kupca i 1,5% od prodavca (za vrednost nekretnine preko                                   20.000 eura);

                        – za vrednost nekretnine ispod 20.000 eura primenjuje se minimalna provizija u visini od 300 eura u dinarskoj protivvrednosti kako za kupca tako i za prodavca                                nekretnine;

Zamena        – provizija se naplaćuje od svake strane u zameni  i to 1,5 % od vrednosti nekretnine koju je strana stekla zamenom (ukoliko je vrednost nekretnine manja od                                    20.000 eur primenjuje se naplata minimalne provizije u visini 300 eur u dinarskoj protivvrednosti od svake strane u zameni);

Zakup           – proviziju plaća  Zakupac i  Zakupodavac svako po  50% od prve mesečne zakupnine;